Български | English | Spanish |
 

News

15.08.2016

 HIKVISION Authorised Installer

03.11.2016

deepXIT BlackHat EU, London

25.01.2016

[deep eSupport] by TeamViewer
Windows, MacOS, Linux, iPhone/iPad iOS, AndroidOS


Login

Advetising

Home :. Software :. Defence and Security :. Steganography
 
Steganography

Интеграция и скриване на предварително създаден архив (*.RAR или *.ZIP) в JPEG картинка

след приключване размера на картинката ще се увеличи, но ще има възможност да се отваря като всяка друга картинка, но в нея ще бъде интегриран нашият скрит архив съдържащ важни данни примерно.

Съдържанието ще бъде скрито за повечето архиватори и ще може да бъде извлечено посредством преименуване на файла архиввкартинка.jpg вархив.rar или с десен клик върху файла и даван на Open With + избор на съответният архиватор!
Всичко е в начина, по който програмите за обработка на изображения третират архивите и обратното как програмите за архивиране интерпретират изображения.

Създаваме папка hide в диск C:\ за примера
Създаваме архив съдържащ важните ни файлове: архив.rar в папка hide
Избираме си картинка.jpg и я копираме в папка hide
Използваме START->RUN-> CMD с делегирани администраторски права и въвеждаме следната команда!!!
Навигирайте с "cd\" до папката hide съдържаща архив.rar и картинка.jpg
Пример: cd hide [ENTER]
Въвеждаме командата:
copy /b картинка.jpg + архив.rar архиввкартинка.jpg
Знака "+" трябва да присъства в командата
Би трябвало да получите следният отговор: "1 file(s) copied."
архиввкартинка.jpg ще се отваря със всяка програма, която отваря изображения, но съдържа в себе си архив.rar

Видяно от тук: http://www.youtube.com/watch?v=q6AQL55zMR4

Допълнителна образователна информация:
В Windows НЕ може да се създадат папки със следните резервирани имена:
ON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, и LPT9 директно от графичната среда.
Това е свързано заради имената в DOS които са резервирани за дадените устройства/портове и др.
При опит (опитайте) да се създадат дадените папки ще ви излезе съобщение за грешка: "The directory name is invalid."

Все пак съществува начин за създаването на посочените папки посредством използването на команден ред с делегирани администраторски права:

В посоченият пример, ще се създаде папка с име con в устройство E:\

C:\>md \\.\e:\con

Долупосочената команда ще изтрие папките от съответната локация в устройство E:\

C:\>rd \\.\e:\con